Cennik usług dodatkowych

Nazwa Usługi Jednostka Cena (PLN netto)
Przygotowanie rozliczenia INTRASTAT za godzinę pracy 99
Przygotowanie wniosku o zaświadczenie A1 za godzinę pracy 99
Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do US za godzinę pracy 149
Sporządzenie raportów kasowych za pozycję w raporcie 5
Wystawienie faktury, faktury korygującej za 1 fakturę 9
Wystawienie wezwania do zapłaty w imieniu Klienta za 1 wezwanie 9
Opracowanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont za godzinę pracy 99
Opłata administracyjna, skarbowa, sądowa – wnoszona w imieniu Klienta za zdarzenie zgodnie z wniesioną opłatą
Opłata za listowne wezwanie Klienta do zapłaty za 1 wezwanie 19
Opłata za monit SMS za 1 monit 5
Zryczałtowana opłata za listowną wysyłkę dokumentów w imieniu Klienta
wysyłka do pracowników Klienta informacji PIT-11, zaświadczeń, świadectw pracy itp.
wysyłka do kontrahentów Klienta wezwań do zapłaty, korekt i not korygujących itp.
za 1 list 12
Sporządzenie wniosku o uzyskanie zgody na pracę cudzoziemca za 1 wniosek 299
Sporządzenie projektu umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, o korzystaniu z prywatnych środków transportu itp. opłata miesięczna 99
Naliczenie składek ZUS osoby współpracującej opłata miesięczna 29
Przygotowanie wniosku do PUP o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
za 1 wniosek
za 1 pracownika
za kolejnego pracownika
199
49
Przygotowanie wniosku do PUP o zorganizowanie prac interwencyjnych
za 1 wniosek
za 1 pracownika
za kolejnego pracownika
69
19
Przygotowanie wniosku do PUP o zorganizowanie stażu
za 1 wniosek
za 1 pracownika
za kolejnego pracownika
49
19
Sporządzenie i złożenie w urzędzie wniosku VAT-REF o zwrot podatku VAT z zagranicy
za 1 wniosek
do 10 dokumentów
za kolejny dokument/td>
159
5
Sporządzenie i wysłanie sprawozdania do GUS za jedną stronę 49
Przygotowanie projektu protokołu walnego zgromadzenia wspólników, w tym 3 uchwał zatwierdzających roczne sprawozdanie finansowe za 1 protokół 99
Przygotowanie projektów uchwał za 1 uchwałę 69
Przygotowanie dokumentów KRS za jedną stronę 49
Sprawdzenie umowy przez prawnika i wydanie opinii za godzinę pracy 99
Przygotowanie lub poprawienie umowy przez prawnika za 1 protokół 199
Przygotowanie wniosku o kredyt (na druku bankowym) za godzinę pracy 59
Przygotowanie rozliczenia opłat środowiskowych za godzinę pracy 59
Program do obsługi sprzedaży i magazynów Subiekt nexo jedno stanowisko 599
Pakiet usług pomocy przy założeniu działalności – CEIDG bez Abonamentu
z Abonamentem
249
1
Pakiet usług pomocy przy założeniu działalności – KRS bez Abonamentu
z Abonamentem
549
1
Zmiana wpisu w CEIDG za 1 wniosek 19
Udostępnienie elektronicznej bazy danych Ilość miesięcy obowiązywania umowy pomnożone przez 20 % średniej ceny Abonamentu za cały okres

Zasady naliczania opłat

 • 1. Za każdy Okres Rozliczeniowy trwania Umowy Counting Kings pobiera Abonament.

 • 2. Abonament płatny jest w terminie do 7. (siódmego) dnia każdego miesiąca za dany Okres Rozliczeniowy, przelewem na rachunek bankowy Counting Kings prowadzony przez bank BNP Paribas o numerze 37 1600 1462 1885 3415 5000 0001 (nr rachunku wskazany również na fakturze).

 • 3. Abonament za Usługi rozliczany jest wg Cennika.

 • 4. Abonament za Usługi Księgowe składa się z:

 • a) opłaty za wybrany Pakiet w danym miesiącu,

 • b) opłaty za Usługi Księgowe ponad limit objęty Pakietem,

 • c) opłaty za Usługi Księgowe objęte opłatą dodatkową.

 • 5. Abonament za Usługi Kadrowe składa się z:

 • a) opłaty za wybrany Pakiet w danym miesiącu,

 • b) opłaty za Usługi Kadrowe ponad limit objęty Pakietem,

 • c) opłaty za Usługi Kadrowe objęte opłatą dodatkową.

 • 6. W wypadku cen Usług określonych w Cenniku jako wartość procentowa Abonamentu, jako Abonament należy rozumieć średni Abonament za ostatnie dwanaście Okresów Rozliczeniowych, niebędące okresami zawieszenia świadczenia Usług.

 • 7. W wypadku gdy Counting Kings spóźni się z wyliczeniem wyniku finansowego Klienta o 7 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w Ogólnych Warunkach Umowy, Klientowi przysługuje rabat od ceny wybranego Pakietu zgodnie z cennikiem. Rabat przysługuje tylko pod warunkiem terminowego dostarczenia dokumentów przez Klienta.

 • 8. Abonament za świadczenie Usług Dodatkowych rozliczany jest wg Cennika lub indywidualnej wyceny ustalanej w momencie otrzymania Zlecenia od Klienta. Counting Kings może uzależnić wykonanie określonej czynności od wpłaty zaliczki w kwocie określonej przez Counting Kings.

 • 9. O ile nic innego nie wynika z regulaminu świadczenia Usługi Dodatkowej albo jednorazowego Zlecenia, Wynagrodzenie za świadczenie Usługi Dodatkowej płatne jest w terminie do 7. (siódmego) dnia miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, którego dotyczy, przelewem na rachunek bankowy Counting Kings wskazany w ust. 2.

 • 10. Wszelkie koszty dodatkowe związane ze świadczeniem Usług Księgowych, Usług Kadrowych lub Usług Dodatkowych, w tym w szczególności koszty opłat administracyjnych, skarbowych, sądowych, pocztowych - ponosi Klient.

 • 11. Kwoty Wynagrodzenia podane w Cenniku oraz odpowiednich regulaminach świadczenia Usług Dodatkowych są kwotami netto.

 • 12. Klient wyraża zgodę i akceptuje fakt, że faktury VAT wystawiane przez Counting Kings w związku ze świadczeniem Usług będą wysyłane do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do korespondencji. W wypadku gdy Klient nie poda adresu poczty elektronicznej, Counting Kings wyśle wystawione faktury pocztą na adres korespondencyjny Klienta – na koszt Klienta.

 • 13. W wypadku gdy Klient zawiesił działalność gospodarczą, miesięczne Wynagrodzenie należne Counting Kings wynosi kwotę wskazaną w Cenniku i nalicza się począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dostarczeniu przez Klienta do Counting Kings w formie pisemnej lub elektronicznej:

 • a) kopii zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej złożonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo

 • b) kopii postanowienia sądu rejestrowego o wpisie zawieszenia działalności spółki prawa handlowego.

 • 14. Do czasu dostarczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Counting Kings Wynagrodzenia w pełnej wysokości wynikającej z wybranego wariantu Pakietu za każdy pełny miesiąc zawieszenia działalności.

 • 15. Nieotrzymanie przez Klienta faktury VAT wystawionej przez Counting Kings tytułem Wynagrodzenia za świadczenie Usług w terminie wskazanym w ust. 2 nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Counting Kings. W wypadku gdy Klient, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, zapłaci kwotę niższą niż kwota Wynagrodzenia określonego na fakturze VAT wystawionej przez Counting Kings, zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania różnicy pomiędzy kwotą wskazaną w fakturze VAT a kwotą faktycznie zapłaconego Wynagrodzenia.

 • 16. W wypadku gdy Klient nie zapłaci Counting Kings Wynagrodzenia w terminie określonym w pkt. 2, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Counting Kings, oprócz należności głównej, odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 • 17. W wypadku, gdy Klient opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Counting Kings kwoty wynikającej z więcej niż jednego tytułu prawnego łączącego go z Counting Kings, każda płatność Klienta będzie w pierwszej kolejności zaliczana na poczet długu najdawniej wymagalnego, a następnie na poczet ustalonych odsetek od wymagalnych należności, bez względu na tytuł płatności wskazany w przelewie.

 • 18. W celu umożliwienia dokonania wzajemnych rozliczeń Klient udziela Counting Kings upoważnienia do dokonywania potrąceń z tytułu prawnego łączącego go z Counting Kings, w celu realizacji płatności wynikających z Umowy i Ogólnych Warunków Umowy.

 • 19. Counting Kings może prowadzić działania związane z monitowaniem telefonicznym, za pomocą e-maili, wysyłania SMS-ów, monitów oraz wezwań do zapłaty. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta – w pierwszej kolejności generowane są e-maile, SMS-y, następnie pisemne wezwanie do zapłaty. Opłaty za poszczególne czynności windykacyjne zawarte są w Cenniku i obciążają Klienta.

 • 20. W wypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w całości lub w części) z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w Ogólnych Warunkach Umowy Counting Kings naliczy opłatę określoną w Cenniku.

 • 21. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Counting Kings wynagrodzenia za wszelkie Usługi świadczone przez Counting Kings, także po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili wystawienia faktury VAT przez Counting Kings.

 • 22. Counting Kings przysługuje prawo do corocznej waloryzacji wysokości cen o kwoty obliczone przy zastosowaniu i uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zmiana cennika na tej podstawie nie stanowi przesłanki do rozwiązania przez Klienta umowy bez wypowiedzenia.

 • 23. Terminy pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych Warunkach Umowy

Features
 • Send unlimited e-mails

 • Display personalized messages

 • Send text messages

 • Send live message alerts

 • Organize contacts into lists

 • Create smart segment using field values

Basic
 • m
 • m
 • m
 • Purchase plan
Regular
 • m
 • m
 • m
 • m
 • Purchase plan
Premium
 • m
 • m
 • m
 • m
 • m
 • m
 • Purchase plan