Cennik – Pakiety

Pakiet JDG JDG+ SPÓŁKA SPÓŁKA+
Cena za dokument ponad ilość w Pakiecie 5 5 10 10
Cena za rozliczenie VAT (ewidencje i pliki JPK) 50 0 50 0
Preparation of the settlement of the entrepreneur's domestic business trip
na postawie otrzymanych dokumentów
15 15 15 15
Preparation of the settlement of the foreign entrepreneur's business trip
na postawie otrzymanych dokumentów
30 30 30 30
Preparation of a corrective note 5 5 5 5
Przygotowanie przelewów bankowych 3 3 3 3
Preparation of the annual PIT declaration 100 100 150 150
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie
zaświadczenia o niezaleganiu (rocznie)
20 20 20 20
Doradztwo podatkowe (za godzinę) 150 150 150 150
Konsultacje z księgowym (za godzinę) 100 100 100 100
Księgowanie dokumentów dostarczonych 7 dni po terminie
określonym w OWU (dodatkowa opłata)
5 5 5 5
Abonament księgowy w okresie zawieszenia działalności 20 20 20 20
Korekta deklaracji PIT, CIT, VAT z winy klienta (za deklarację) 60 60 60 60
Korekta księgowań dokumentów z winy klienta (za dokument) 5 5 10 10
Przechowywanie dokumentów po zakończonym roku obrachunkowym 20 20 20 20
Conducting settlements with contractors
(dodatkowa opłata za dokument)
5 5 n/d n/d
Przygotowanie i składanie do PFRON wniosku o refundację
składek ZUS przedsiębiorcy
20 20 20 20
Cena 100 PLN 300 PLN 300 PLN 600 PLN

Jeśli jesteś zainteresowany, którymś z pakietów zamów rozmowę z księgowym

Zasady naliczania opłat

 • 1. Za każdy Okres Rozliczeniowy trwania Umowy Counting Kings pobiera Abonament.

 • 2. Abonament płatny jest w terminie do 7. (siódmego) dnia każdego miesiąca za dany Okres Rozliczeniowy, przelewem na rachunek bankowy Counting Kings prowadzony przez bank BNP Paribas o numerze 37 1600 1462 1885 3415 5000 0001 (nr rachunku wskazany również na fakturze).

 • 3. Abonament za Usługi rozliczany jest wg Cennika.

 • 4. Abonament za Usługi Księgowe składa się z:

 • a) opłaty za wybrany Pakiet w danym miesiącu,

 • b) opłaty za Usługi Księgowe ponad limit objęty Pakietem,

 • c) opłaty za Usługi Księgowe objęte opłatą dodatkową.

 • 5. Abonament za Usługi Kadrowe składa się z:

 • a) opłaty za wybrany Pakiet w danym miesiącu,

 • b) opłaty za Usługi Kadrowe ponad limit objęty Pakietem,

 • c) opłaty za Usługi Kadrowe objęte opłatą dodatkową.

 • 6. W wypadku cen Usług określonych w Cenniku jako wartość procentowa Abonamentu, jako Abonament należy rozumieć średni Abonament za ostatnie dwanaście Okresów Rozliczeniowych, niebędące okresami zawieszenia świadczenia Usług.

 • 7. W wypadku gdy Counting Kings spóźni się z wyliczeniem wyniku finansowego Klienta o 7 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w Ogólnych Warunkach Umowy, Klientowi przysługuje rabat od ceny wybranego Pakietu zgodnie z cennikiem. Rabat przysługuje tylko pod warunkiem terminowego dostarczenia dokumentów przez Klienta.

 • 8. Abonament za świadczenie Usług Dodatkowych rozliczany jest wg Cennika lub indywidualnej wyceny ustalanej w momencie otrzymania Zlecenia od Klienta. Counting Kings może uzależnić wykonanie określonej czynności od wpłaty zaliczki w kwocie określonej przez Counting Kings.

 • 9. O ile nic innego nie wynika z regulaminu świadczenia Usługi Dodatkowej albo jednorazowego Zlecenia, Wynagrodzenie za świadczenie Usługi Dodatkowej płatne jest w terminie do 7. (siódmego) dnia miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, którego dotyczy, przelewem na rachunek bankowy Counting Kings wskazany w ust. 2.

 • 10. Wszelkie koszty dodatkowe związane ze świadczeniem Usług Księgowych, Usług Kadrowych lub Usług Dodatkowych, w tym w szczególności koszty opłat administracyjnych, skarbowych, sądowych, pocztowych - ponosi Klient.

 • 11. Kwoty Wynagrodzenia podane w Cenniku oraz odpowiednich regulaminach świadczenia Usług Dodatkowych są kwotami netto.

 • 12. Klient wyraża zgodę i akceptuje fakt, że faktury VAT wystawiane przez Counting Kings w związku ze świadczeniem Usług będą wysyłane do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do korespondencji. W wypadku gdy Klient nie poda adresu poczty elektronicznej, Counting Kings wyśle wystawione faktury pocztą na adres korespondencyjny Klienta – na koszt Klienta.

 • 13. W wypadku gdy Klient zawiesił działalność gospodarczą, miesięczne Wynagrodzenie należne Counting Kings wynosi kwotę wskazaną w Cenniku i nalicza się począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dostarczeniu przez Klienta do Counting Kings w formie pisemnej lub elektronicznej:

 • a) kopii zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej złożonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo

 • b) kopii postanowienia sądu rejestrowego o wpisie zawieszenia działalności spółki prawa handlowego.

 • 14. Do czasu dostarczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Counting Kings Wynagrodzenia w pełnej wysokości wynikającej z wybranego wariantu Pakietu za każdy pełny miesiąc zawieszenia działalności.

 • 15. Nieotrzymanie przez Klienta faktury VAT wystawionej przez Counting Kings tytułem Wynagrodzenia za świadczenie Usług w terminie wskazanym w ust. 2 nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Counting Kings. W wypadku gdy Klient, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, zapłaci kwotę niższą niż kwota Wynagrodzenia określonego na fakturze VAT wystawionej przez Counting Kings, zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania różnicy pomiędzy kwotą wskazaną w fakturze VAT a kwotą faktycznie zapłaconego Wynagrodzenia.

 • 16. W wypadku gdy Klient nie zapłaci Counting Kings Wynagrodzenia w terminie określonym w pkt. 2, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Counting Kings, oprócz należności głównej, odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 • 17. W wypadku, gdy Klient opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Counting Kings kwoty wynikającej z więcej niż jednego tytułu prawnego łączącego go z Counting Kings, każda płatność Klienta będzie w pierwszej kolejności zaliczana na poczet długu najdawniej wymagalnego, a następnie na poczet ustalonych odsetek od wymagalnych należności, bez względu na tytuł płatności wskazany w przelewie.

 • 18. W celu umożliwienia dokonania wzajemnych rozliczeń Klient udziela Counting Kings upoważnienia do dokonywania potrąceń z tytułu prawnego łączącego go z Counting Kings, w celu realizacji płatności wynikających z Umowy i Ogólnych Warunków Umowy.

 • 19. Counting Kings może prowadzić działania związane z monitowaniem telefonicznym, za pomocą e-maili, wysyłania SMS-ów, monitów oraz wezwań do zapłaty. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta – w pierwszej kolejności generowane są e-maile, SMS-y, następnie pisemne wezwanie do zapłaty. Opłaty za poszczególne czynności windykacyjne zawarte są w Cenniku i obciążają Klienta.

 • 20. W wypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w całości lub w części) z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w Ogólnych Warunkach Umowy Counting Kings naliczy opłatę określoną w Cenniku.

 • 21. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Counting Kings wynagrodzenia za wszelkie Usługi świadczone przez Counting Kings, także po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili wystawienia faktury VAT przez Counting Kings.

 • 22. Counting Kings przysługuje prawo do corocznej waloryzacji wysokości cen o kwoty obliczone przy zastosowaniu i uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zmiana cennika na tej podstawie nie stanowi przesłanki do rozwiązania przez Klienta umowy bez wypowiedzenia.

 • 23. Terminy pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych Warunkach Umowy