Cennik – Pakiety

Pakiet JDG JDG+ SPÓŁKA SPÓŁKA+
Cena za dokument ponad ilość w Pakiecie 5 5 10 10
Cena za rozliczenie VAT (ewidencje i pliki JPK) 50 0 50 0
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej przedsiębiorcy
na postawie otrzymanych dokumentów
15 15 15 15
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej przedsiębiorcy
na postawie otrzymanych dokumentów
30 30 30 30
Sporządzenie noty korygującej 5 5 5 5
Przygotowanie przelewów bankowych 3 3 3 3
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT 100 100 150 150
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie
zaświadczenia o niezaleganiu (rocznie)
20 20 20 20
Doradztwo podatkowe (za godzinę) 150 150 150 150
Konsultacje z księgowym (za godzinę) 100 100 100 100
Księgowanie dokumentów dostarczonych 7 dni po terminie
określonym w OWU (dodatkowa opłata)
5 5 5 5
Abonament księgowy w okresie zawieszenia działalności 20 20 20 20
Korekta deklaracji PIT, CIT, VAT z winy klienta (za deklarację) 60 60 60 60
Korekta księgowań dokumentów z winy klienta (za dokument) 5 5 10 10
Przechowywanie dokumentów po zakończonym roku obrachunkowym 20 20 20 20
Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
(dodatkowa opłata za dokument)
5 5 n/d n/d
Przygotowanie i składanie do PFRON wniosku o refundację
składek ZUS przedsiębiorcy
20 20 20 20
Cena 100 PLN 300 PLN 300 PLN 600 PLN

Jeśli jesteś zainteresowany, którymś z pakietów zamów rozmowę z księgowym

Zasady naliczania opłat

 • 1. Za każdy Okres Rozliczeniowy trwania Umowy Counting Kings pobiera Abonament.

 • 2. Abonament płatny jest w terminie do 7. (siódmego) dnia każdego miesiąca za dany Okres Rozliczeniowy, przelewem na rachunek bankowy Counting Kings prowadzony przez bank BNP Paribas o numerze 37 1600 1462 1885 3415 5000 0001 (nr rachunku wskazany również na fakturze).

 • 3. Abonament za Usługi rozliczany jest wg Cennika.

 • 4. Abonament za Usługi Księgowe składa się z:

 • a) opłaty za wybrany Pakiet w danym miesiącu,

 • b) opłaty za Usługi Księgowe ponad limit objęty Pakietem,

 • c) opłaty za Usługi Księgowe objęte opłatą dodatkową.

 • 5. Abonament za Usługi Kadrowe składa się z:

 • a) opłaty za wybrany Pakiet w danym miesiącu,

 • b) opłaty za Usługi Kadrowe ponad limit objęty Pakietem,

 • c) opłaty za Usługi Kadrowe objęte opłatą dodatkową.

 • 6. W wypadku cen Usług określonych w Cenniku jako wartość procentowa Abonamentu, jako Abonament należy rozumieć średni Abonament za ostatnie dwanaście Okresów Rozliczeniowych, niebędące okresami zawieszenia świadczenia Usług.

 • 7. W wypadku gdy Counting Kings spóźni się z wyliczeniem wyniku finansowego Klienta o 7 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w Ogólnych Warunkach Umowy, Klientowi przysługuje rabat od ceny wybranego Pakietu zgodnie z cennikiem. Rabat przysługuje tylko pod warunkiem terminowego dostarczenia dokumentów przez Klienta.

 • 8. Abonament za świadczenie Usług Dodatkowych rozliczany jest wg Cennika lub indywidualnej wyceny ustalanej w momencie otrzymania Zlecenia od Klienta. Counting Kings może uzależnić wykonanie określonej czynności od wpłaty zaliczki w kwocie określonej przez Counting Kings.

 • 9. O ile nic innego nie wynika z regulaminu świadczenia Usługi Dodatkowej albo jednorazowego Zlecenia, Wynagrodzenie za świadczenie Usługi Dodatkowej płatne jest w terminie do 7. (siódmego) dnia miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, którego dotyczy, przelewem na rachunek bankowy Counting Kings wskazany w ust. 2.

 • 10. Wszelkie koszty dodatkowe związane ze świadczeniem Usług Księgowych, Usług Kadrowych lub Usług Dodatkowych, w tym w szczególności koszty opłat administracyjnych, skarbowych, sądowych, pocztowych - ponosi Klient.

 • 11. Kwoty Wynagrodzenia podane w Cenniku oraz odpowiednich regulaminach świadczenia Usług Dodatkowych są kwotami netto.

 • 12. Klient wyraża zgodę i akceptuje fakt, że faktury VAT wystawiane przez Counting Kings w związku ze świadczeniem Usług będą wysyłane do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do korespondencji. W wypadku gdy Klient nie poda adresu poczty elektronicznej, Counting Kings wyśle wystawione faktury pocztą na adres korespondencyjny Klienta – na koszt Klienta.

 • 13. W wypadku gdy Klient zawiesił działalność gospodarczą, miesięczne Wynagrodzenie należne Counting Kings wynosi kwotę wskazaną w Cenniku i nalicza się począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego bezpośrednio po dostarczeniu przez Klienta do Counting Kings w formie pisemnej lub elektronicznej:

 • a) kopii zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej złożonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo

 • b) kopii postanowienia sądu rejestrowego o wpisie zawieszenia działalności spółki prawa handlowego.

 • 14. Do czasu dostarczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Counting Kings Wynagrodzenia w pełnej wysokości wynikającej z wybranego wariantu Pakietu za każdy pełny miesiąc zawieszenia działalności.

 • 15. Nieotrzymanie przez Klienta faktury VAT wystawionej przez Counting Kings tytułem Wynagrodzenia za świadczenie Usług w terminie wskazanym w ust. 2 nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Counting Kings. W wypadku gdy Klient, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, zapłaci kwotę niższą niż kwota Wynagrodzenia określonego na fakturze VAT wystawionej przez Counting Kings, zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania różnicy pomiędzy kwotą wskazaną w fakturze VAT a kwotą faktycznie zapłaconego Wynagrodzenia.

 • 16. W wypadku gdy Klient nie zapłaci Counting Kings Wynagrodzenia w terminie określonym w pkt. 2, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Counting Kings, oprócz należności głównej, odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 • 17. W wypadku, gdy Klient opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Counting Kings kwoty wynikającej z więcej niż jednego tytułu prawnego łączącego go z Counting Kings, każda płatność Klienta będzie w pierwszej kolejności zaliczana na poczet długu najdawniej wymagalnego, a następnie na poczet ustalonych odsetek od wymagalnych należności, bez względu na tytuł płatności wskazany w przelewie.

 • 18. W celu umożliwienia dokonania wzajemnych rozliczeń Klient udziela Counting Kings upoważnienia do dokonywania potrąceń z tytułu prawnego łączącego go z Counting Kings, w celu realizacji płatności wynikających z Umowy i Ogólnych Warunków Umowy.

 • 19. Counting Kings może prowadzić działania związane z monitowaniem telefonicznym, za pomocą e-maili, wysyłania SMS-ów, monitów oraz wezwań do zapłaty. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta – w pierwszej kolejności generowane są e-maile, SMS-y, następnie pisemne wezwanie do zapłaty. Opłaty za poszczególne czynności windykacyjne zawarte są w Cenniku i obciążają Klienta.

 • 20. W wypadku dostarczenia dokumentów księgowych (w całości lub w części) z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w Ogólnych Warunkach Umowy Counting Kings naliczy opłatę określoną w Cenniku.

 • 21. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Counting Kings wynagrodzenia za wszelkie Usługi świadczone przez Counting Kings, także po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili wystawienia faktury VAT przez Counting Kings.

 • 22. Counting Kings przysługuje prawo do corocznej waloryzacji wysokości cen o kwoty obliczone przy zastosowaniu i uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zmiana cennika na tej podstawie nie stanowi przesłanki do rozwiązania przez Klienta umowy bez wypowiedzenia.

 • 23. Terminy pisane wielką literą mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Ogólnych Warunkach Umowy