Jak wygląda wzór umowy spółki z o.o. w serwisie S24

Jak wygląda wzór umowy spółki z o.o. w serwisie S24

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

z dnia XX-XX-XXX r. 

§ 1 

Stawający: 

1. Imię i nazwisko, nr PESEL, adres  

2. Imię i nazwisko, nr PESEL, adres  

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. 

§ 2 

Firma Spółki brzmi: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Przy wyborze nazwy warto sprawdzić czy już nie istnieje spółka o takiej samej nazwie, w przypadku podania identycznej nazwy sąd może odrzucić wniosek.) 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest: XXXXXXXXXXXX. (Siedzibą spółki jest miejscowość, w umowie nie wskazuje się adresu spółki.) 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) (PKD XX.XX.X) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

§ 5 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: XXXX,00 zł (słownie: xxxxxx zł zero gr) i dzieli się na xx (słownie: xxx ) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: xx,00 zł (słownie: xxxxx zł zero gr). (Minimalny kapitał spółki z o.o. wynosi obecnie 5.000 zł. Natomiast wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł.) 

§ 6 

Udziały w Spółce obejmują: 

1) Wspólnik: Imię i nazwisko, nr PESEL, adres, obejmuje XX (słownie: XXXXX) udziałów o łącznej wartości nominalnej XXXX,00 zł (słownie: XXXXX zł zero gr) 

2) Wspólnik: Imię i nazwisko, nr PESEL, adres, obejmuje XX (słownie: XXXXX ) udziałów o łącznej wartości nominalnej XXXX,00 zł (słownie: XXXXX zł zero gr) 

§ 7 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 8 

Wariant A 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Na każdy udział przypada jeden głos. 

Wariant B 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Na każdy udział przypada jeden głos. 

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. 

§ 9 

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. 

§ 10 

Wariant A 

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 

Wariant B 

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 

Wariant C 

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 

Wariant D 

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 

§ 11 

Wariant A 

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 

Wariant B 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. 

§ 12 

Wariant A 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Zgromadzenie wspólników. 

Wariant B 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Zgromadzenie wspólników. 

Wariant C 

1. Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Zgromadzenie wspólników. 

2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. 

§ 13 

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 

2. Kadencja członka Zarządu wynosi X lat. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. 

(wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12) 

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z XXX członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 

5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi XXXXXXXX. 

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. 

§ 14 

Wariant A 

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

Wariant B 

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

§ 15 

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 

1) Imię i nazwisko, nr PESEL, adres. Funkcja. 

(wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12) 

B. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 

1) Imię i nazwisko, nr PESEL, adres. Funkcja. 

§ 16 

Wariant A 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. 

Wariant B 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. 

§ 17 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia XXXX roku. 

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji spółki z o.o. w serwisie S24 warto zapoznać się ze wzorem umowy. Pozwoli to przygotować niezbędne dane oraz wybrać odpowiednie dla wspólników wersje zapisów. Poniżej przedstawiamy wzór umowy. 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

z dnia XX-XX-XXX r. 

§ 1 

Stawający: 

1. Imię i nazwisko, nr PESEL, adres  

2. Imię i nazwisko, nr PESEL, adres  

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. 

§ 2 

Firma Spółki brzmi: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Przy wyborze nazwy warto sprawdzić czy już nie istnieje spółka o takiej samej nazwie, w przypadku podania identycznej nazwy sąd może odrzucić wniosek.) 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest: XXXXXXXXXXXX. (Siedzibą spółki jest miejscowość, w umowie nie wskazuje się adresu spółki.) 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) (PKD XX.XX.X) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

§ 5 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: XXXX,00 zł (słownie: xxxxxx zł zero gr) i dzieli się na xx (słownie: xxx ) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: xx,00 zł (słownie: xxxxx zł zero gr). (Minimalny kapitał spółki z o.o. wynosi obecnie 5.000 zł. Natomiast wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł.) 

§ 6 

Udziały w Spółce obejmują: 

1) Wspólnik: Imię i nazwisko, nr PESEL, adres, obejmuje XX (słownie: XXXXX) udziałów o łącznej wartości nominalnej XXXX,00 zł (słownie: XXXXX zł zero gr) 

2) Wspólnik: Imię i nazwisko, nr PESEL, adres, obejmuje XX (słownie: XXXXX ) udziałów o łącznej wartości nominalnej XXXX,00 zł (słownie: XXXXX zł zero gr) 

§ 7 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 8 

Wariant A 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Na każdy udział przypada jeden głos. 

Wariant B 

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 

2. Na każdy udział przypada jeden głos. 

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. 

§ 9 

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. 

§ 10 

Wariant A 

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 

Wariant B 

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 

Wariant C 

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 

Wariant D 

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 

2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 

§ 11 

Wariant A 

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 

Wariant B 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. 

§ 12 

Wariant A 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Zgromadzenie wspólników. 

Wariant B 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Zgromadzenie wspólników. 

Wariant C 

1. Organami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Zgromadzenie wspólników. 

2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. 

§ 13 

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 

2. Kadencja członka Zarządu wynosi X lat. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. 

(wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12) 

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z XXX członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 

5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi XXXXXXXX. 

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. 

§ 14 

Wariant A 

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

Wariant B 

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

§ 15 

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 

1) Imię i nazwisko, nr PESEL, adres. Funkcja. 

(wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12) 

B. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 

1) Imię i nazwisko, nr PESEL, adres. Funkcja. 

§ 16 

Wariant A 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. 

Wariant B 

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. 

§ 17 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia XXXX roku.