Cennik

Gwarantujemy, że nasze ceny zawsze są transparentne i nie ma ukrytych opłat
Otwarcie firmy jednoosobowej

 • przygotowanie wniosku CEIDG
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie zgłoszenia rachunków bankowych
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • konsultacje z księgowym

0 PLN

bezpłatnie w przypadku korzystania z naszych usług księgowych przynajmniej przez miesiąc

lub jeśli nie chcesz korzystać z naszych usług księgowych

300 PLN netto Monthly
Otwarcie spółki z o.o.

 • przygotowanie wniosku do KRS na portalu S24
 • przygotowanie zgłoszenia VAT-R i NIP-8
 • przygotowanie zgłoszenia do ZUS
 • przygotowanie zgłoszenia do CRBR
 • przygotowanie deklaracji PCC-3
 • konsultacje z księgowym i radcą prawnym

0 PLN

bezpłatnie w przypadku korzystania z naszych usług księgowych przynajmniej przez miesiąc

lub jeśli nie chcesz korzystać z naszych usług księgowych

600 PLN netto Monthly
Pakiet JDG
Dla samozatrudnionych i osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

 • prowadzenie KPiR lub EP – do 10 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku PIT i składek ZUS przedsiębiorcy
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • konsultacje z księgowym

200 PLN netto miesięcznie Miesiąc
Pakiet JDG VAT
Dla czynnych podatników VAT prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

 • prowadzenie KPiR lub EP – do 10 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku PIT i składek ZUS przedsiębiorcy
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłka JPK
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • konsultacje z księgowym

270 PLN netto miesięcznie Miesiąc
Rodzaj UsługiSposób rozliczaniaCena (PLN netto)
Księgowanie dokumentów krajowych ponad limit określony w Pakiecie Usług Księgowych (za dokument zaimportowany lub przesłany na Portal Biura - nie dotyczy dokumentów wystawianych ręcznie) za 1 dokument 6
Księgowanie dokumentów krajowych ponad limit określony w Pakiecie Usług Księgowych (za dokument otrzymany w wersji papierowej lub przesłany mailem lub wystawiony ręcznie) za 1 dokument 9
Księgowanie dokumentów WNT, WDT, eksportowych lub importowych dodatkowa opłata za dokument 10
Księgowanie wyciągów bankowych opłata za pozycję na wyciągu 2
Księgowanie dokumentów dostarczonych 7 dni po terminie określonym w OWU dodatkowa opłata za dokument 10
Przygotowanie pliku JPK na żądanie Urzędu Skarbowego za 1 plik 100
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej przedsiębiorcy za 1 rozliczenie 30
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej przedsiębiorcy za 1 rozliczenie 50
Sporządzenie noty korygującej za 1 notę 10
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT za 1 deklarację 200
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu za 1 wniosek 30
Sporządzenie deklaracji VAT (w tym VAT-8, VAT-9M, VAT-26) za 1 deklarację 100
Sporządzenie pozostałych deklaracji (w tym IFT) za 1 deklarację 150
Korekta deklaracji PIT, VAT, ZUS z winy klienta za 1 korektę 100
Przygotowanie pism do US, ZUS, urzędów itp. (np. odpowiedzi na pisma, wyjaśnienia, wnioski itp.) za 1 godzinę pracy 100
Korekta księgowań dokumentów z winy klienta za 1 dokument 10
Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami dodatkowa opłata za dokument 5
Przygotowanie wniosku do PFRON o refundację składek ZUS przedsiębiorcy opłata miesięczna za 1 wniosek 50
Sporządzenie dokumentów kasowych KP i KW za 1 pozycję na dokumencie 5
Przygotowanie faktury, faktury korygującej za 1 pozycję na dokumencie 5
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornicze za 1 pismo 30
Obsługa rachunku bankowego (wprowadzanie przelewów bankowych) za 1 rachunek od 20
Wystawienie wezwania do zapłaty w imieniu Klienta za 1 wezwanie 10
Naliczenie składek ZUS osoby współpracującej opłata miesięczna 40
Wniosek o wpis lub zmianę wpisu w CEIDG za 1 wniosek 50
Sporządzenie i wysłanie sprawozdania do GUS za 1 godzinę pracy 100
Przygotowanie wniosku o kredyt (na druku bankowym) za 1 godzinę pracy 100
Podane ceny są cenami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Pakiet SPÓŁKA
Idealny dla małych spółek z o.o. oraz organizacji pozarządowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – do 10 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku CIT
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • comiesięczne raporty finansowe
 • konsultacje z księgowym

390 PLN netto miesięcznie Miesiąc
Pakiet SPÓŁKA VAT
Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będących czynnymi podatnikami VAT

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – do 10 dokumentów miesięcznie
 • naliczanie podatku CIT
 • prowadzenie ewidencji VAT i wysyłka JPK
 • system do wystawiania faktur online
 • Portal Biura z informacjami finansowymi
 • comiesięczne raporty finansowe
 • konsultacje z księgowym

490 PLN netto miesięcznie Miesiąc
Rodzaj UsługiSposób rozliczaniaCena (PLN netto)
Księgowanie dokumentów krajowych ponad limit określony w Pakiecie Usług Księgowych (za dokument zaimportowany lub przesłany na Portal Biura - nie dotyczy dokumentów wystawianych ręcznie) za 1 dokument 10
Księgowanie dokumentów krajowych ponad limit określony w Pakiecie Usług Księgowych (za dokument otrzymany w wersji papierowej lub przesłany mailem lub wystawiony ręcznie) za 1 dokument 15
Księgowanie dokumentów WNT, WDT, eksportowych lub importowych dodatkowa opłata za dokument 10
Księgowanie wyciągów bankowych (do 10 pozycji w cenie dokumentu) opłata pozycję na wyciągu 2
Księgowanie dokumentów dostarczonych 7 dni po terminie określonym w OWU dodatkowa opłata za dokument 10
Przygotowanie pliku JPK na żądanie Urzędu Skarbowego za 1 plik 100
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej przedsiębiorcy za 1 rozliczenie 30
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej przedsiębiorcy za 1 rozliczenie 50
Sporządzenie noty korygującej za 1 notę 10
Sporządzenie deklaracji rocznej PIT lub CIT za 1 deklarację 200
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu za 1 wniosek 30
Sporządzenie deklaracji VAT (w tym VAT-8, VAT-9M, VAT-26) za 1 deklarację 100
Sporządzenie pozostałych deklaracji (w tym IFT) za 1 deklarację 150
Korekta deklaracji PIT, CIT, VAT z winy klienta za 1 korektę 100
Przygotowanie pism do US, ZUS, urzędów itp. (np. odpowiedzi na pisma, wyjaśnienia, wnioski itp.) za 1 godzinę pracy 100
Korekta księgowań dokumentów z winy klienta za 1 dokument 15
Przygotowanie wniosku do PFRON o refundację składek ZUS przedsiębiorcy opłata miesięczna za 1 wniosek 50
Sporządzenie dokumentów kasowych KP i KW za 1 pozycję na dokumencie 5
Przygotowanie faktury, faktury korygującej za 1 pozycję na dokumencie 5
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornicze za 1 pismo 30
Sporządzenie rocznego lub okresowego sprawozdania finansowego dla podmiotów nie podlegających badaniu biegłego rewidenta (bilans, RZiS, informacja dodatkowa) 100 % Abonamentu
Sporządzenie rocznego lub okresowego sprawozdania finansowego dla podmiotów podlegających badaniu biegłego rewidenta (bilans, RZiS, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym) 150 % Abonamentu
Obsługa badania biegłego rewidenta za 1 godzinę pracy 100
Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych bez sporządzania bilansu 70 % Abonamentu
Sporządzanie comiesięcznych raportów zarządczych za 1 godzinę pracy 100
Sporządzenie rocznego budżetu za 1 godzinę pracy 200
Przygotowanie wniosku o kredyt (na druku bankowym) za godzinę pracy 100
Obsługa rachunku bankowego (wprowadzanie przelewów bankowych) za 1 rachunek od 20
Wystawienie wezwania do zapłaty w imieniu Klienta za 1 wezwanie 10
Opracowanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont za 1 godzinę pracy 200
Przygotowanie projektu protokołu walnego zgromadzenia wspólników, w tym 3 uchwał zatwierdzających roczne sprawozdanie finansowe za 1 protokół 200
Przygotowanie projektów uchwał za 1 uchwałę 100
Przygotowanie dokumentów KRS za jedną stronę 100
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności zarządu za 1 stronę 100
Podane ceny są cenami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Wyprowadzanie zaległości księgowych

 • weryfikacja prawidłowości księgowań
 • weryfikacja prawidłowości naliczenia podatku dochodowego
 • weryfikacja prawidłowości rozliczeń VAT
 • korekty księgowań
 • korekty deklaracji PIT
 • korekty deklaracji VAT i plików JPK
 • konsultacje z księgowym

od 150 PLN

za 1 miesiąc (KPiR lub EP)

od 350 PLN

za 1 miesiąc (księgi rachunkowe)

Monthly
Wyprowadzanie zaległości formalno-prawnych

 • weryfikacja danych zgłoszonych w US i ZUS
 • weryfikacja danych zgłoszonych w KRS i CRBR
 • weryfikacja dokumentacji prawnej
 • weryfikacja umowy lub statutu spółki
 • weryfikacja protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników
 • weryfikacja protokołów i uchwał zarządu
 • przygotowanie zgłoszeń aktualizacyjnych
 • przygotowanie umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów
 • przygotowanie projektu umowy lub statutu
 • konsultacje z radcą prawnym

od 100 PLN netto/h Monthly
Obsługa kadrowo-płacowa umów cywilnoprawnych

 • naliczanie rachunków od umów cywilnoprawnych
 • zgłaszanie umów o dzieło do ZUS
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i składanie deklaracji ZUS
 • Portal Biura z informacjami o zobowiązaniach wobec pracowników i budżetu
 • konsultacje z kadrowym

50 PLN netto miesięcznie za umowę Monthly
Obsługa kadrowo-płacowa umów o pracę

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • pilnowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń i składanie deklaracji ZUS
 • Portal Biura z informacjami o zobowiązaniach wobec pracowników i budżetu
 • konsultacje z kadrowym

70 PLN netto miesięcznie za umowę Monthly
Rodzaj UsługiSposób rozliczaniaCena (PLN netto)
Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej za 1 rozliczenie 30
Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej za 1 rozliczenie 50
Sporządzenie i złożenie do US lub ZUS wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu za 1 wniosek 30
Przygotowanie odpowiedzi na pismo komornicze za 1 pismo 30
Korekta deklaracji PIT, CIT, VAT z winy klienta za 1 korektę 100
Sporządzenia dokumentacji związanej z podjęciem zatrudnienia na umowę cywilnoprawną za 1 komplet dokumentów 50
Sporządzenia dokumentacji związanej z podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę za 1 komplet dokumentów 70
Sporządzenia dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia na umowę cywilnoprawną za 1 komplet dokumentów 50
Sporządzenia dokumentacji związanej z zakończeniem zatrudnienia na umowę o pracę za 1 komplet dokumentów 70
Sporządzenie projektu aneksu do umowy, porozumień zmieniających umowę cywilnoprawną za 1 komplet dokumentów 50
Sporządzenie projektu aneksu do umowy, porozumień zmieniających umowę o pracę za 1 komplet dokumentów 70
Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach za 1 zaświadczenie 20
Sporządzenie dokumentacji urlopu wychowawczego i urlopu macierzyńskiego za 1 godzinę pracy 100
Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON za 1 pracownika na wniosku 40 - 80
Rozliczenie wpłat na PFRON za 1 wniosek 150
Rozliczenie czasu pracy kierowców za 1 rozliczenie 200
Sporządzenie ZUS IWA za 1 dokument 200
Sporządzenie druku ZUS-Zx (świadczenia chorobowe) za 1 dokument 30
Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR za 1 deklarację 40
Sporządzenie deklaracji PIT-4R za 1 deklarację 200
Przygotowanie pism do US, ZUS, urzędów itp. (np. odpowiedzi na pisma, wyjaśnienia, wnioski itp.) za 1 godzinę pracy 100
Sporządzenie pozostałych deklaracji (w tym IFT) za 1 deklarację 150
Sporządzenie wniosku o uzyskanie zgody na pracę cudzoziemca za 1 godzinę pracy 200
Sporządzenie projektu umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej, o korzystaniu z prywatnych środków transportu itp. za 1 godzinę pracy 200
Naliczenie składek ZUS osoby współpracującej opłata miesięczna 40
Podane ceny są cenami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Rodzaj Usługisposób rozliczaniaCena (PLN netto)
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności zarządu za 1 stronę 100
Przygotowanie projektu protokołu walnego zgromadzenia wspólników, w tym 3 uchwał zatwierdzających roczne sprawozdanie finansowe za 1 protokół 200
Przygotowanie projektów uchwał za 1 uchwałę 100
Przygotowanie dokumentów KRS za jedną stronę 100
Sprawdzenie umowy przez prawnika i wydanie opinii za godzinę pracy 200
Przygotowanie lub poprawienie umowy przez prawnika za godzinę pracy 200
Doradztwo prawne za godzinę pracy 200
Obsługa przekształcenia, połączenia, podziału spółek wg indywidualnej wyceny od 1000
Obsługa zbycia udziałów wg indywidualnej wyceny od 500
Podane ceny są cenami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.